Ryzyko tzw. twardego brexitu, czyli opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej bez umowy, staje się coraz bardziej realne. Będzie ono miało konsekwencje dla wielu obszarów działalności ubezpieczeniowej, w tym funkcjonowania transgranicznych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie swobodnego przemieszczania się tymi pojazdami i zabezpieczenia interesów poszkodowanych. Należy przy tym pamiętać, że brytyjskie Biuro Narodowe jest jednym z członków Systemu Zielonej Karty, a rynek brytyjski działa w systemie ochrony gości, określonym w Dyrektywie Komunikacyjnej – wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

Opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej bez umowy może mieć negatywny wpływ na dotychczasowe zasady ruchu transgranicznego poprzez ograniczenie swobody przemieszczania się pojazdami zarejestrowanymi w jednym z krajów Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa bez dodatkowych formalności (posiadanie certyfikatu Zielonej Karty), w oparciu o zasady domniemania istnienia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Potencjalna zmiana dotyczyć będzie milionów obywateli całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii.

Rada Biur Systemu Zielonej Karty podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z Biurem Brytyjskim na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że Biuro Brytyjskie pozostanie sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek dodatkowych procedur.
Celem podjętej decyzji jest zapewnienie (w granicach ubezpieczeniowych) funkcjonowania dotychczasowego zasad swobodnego przemieszczania się pojazdami zarejestrowanymi w krajach Porozumienia. Niezmienione pozostaną również zasady dochodzenia roszczeń z wypadków, w których uczestniczyli kierujący takimi pojazdami.

Niezależnie od decyzji w ramach Systemu Zielonej Karty – Porozumienia Wielostronnego należy podkreślić, iż nie ma ona wpływu na decyzję rządu Zjednoczonego Królestwa oraz Komisji Europejskiej w sprawie kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Rada Biur Systemu Zielonej Karty poinformowała Komisję Europejską o dokonanych uzgodnieniach, jednakże do chwili obecnej nie została podjęta żadna decyzja w tej sprawie.

Mając na uwadze brak przewidywalności formy i skutków brexitu oraz zabezpieczenie interesu posiadaczy i kierujących pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w Polsce, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) sugeruje zainteresowanym podróżującym do Zjednoczonego Królestwa lub tam przebywającym skontaktowanie się z zakładami ubezpieczeń, w których ubezpieczone zostały pojazdy w ramach obowiązkowego OC komunikacyjnego o wystawienie certyfikatu Zielonej Karty.

Niestety w przypadku szkód poniesionych w kraju odwiedzanym, tj. w Zjednoczonym Królestwie, nie ma możliwości przedłużenia stosowania zasad dotyczących „ochrony gości”, wynikających z Dyrektywy Komunikacyjnej. Przepisy w tej mierze stanowią część prawa wspólnotowego i są wiążące jedynie dla państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym znacznemu pogorszeniu ulegnie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami zaistniałymi w kraju odwiedzanym – w tym przypadku w Zjednoczonym Królestwie i vice versa, która do tej pory opiera się na istnieniu reprezentantów do spraw roszczeń, centrów informacyjnych oraz organów odszkodowawczych.

Biorąc pod uwagę potrzeby podróżujących oraz rezydentów, PBUK i Biuro Brytyjskie zawarły „Porozumienie o ochronie gości”, które zabezpiecza możliwość wzajemnego przekazywania informacji co do pokrycia ubezpieczeniowego i to zarówno w odniesieniu do zapytań zakładów ubezpieczeń, jak i bezpośrednio na rzecz poszkodowanych bądź też ich bliskich. W celu uzyskania powyższych informacji będzie należało zwrócić się odpowiednio do PBUK lub Biura Brytyjskiego.

Autor: Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Wielu Polaków, posiada ubezpieczenie własnego domu.

Jednak część z nich niestety nie pamięta o ustawowych obowiązkach jakie posiada właściciel obiektu budowlanego.

Należy zwrócić uwagę, iż w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia większości Towarzystw znajduje się zapis mówiący o braku odpowiedzialności za szkody które powstały w skutek niedopełnienia obowiązków wynikających z prawa budowlanego ( oczywiście jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie szkody lub na jej powiększenie ).

Wykupując ubezpieczenie domu chcemy poczuć się bezpiecznie i wiedzieć, że Towarzystwo w którym się ubezpieczamy wypłaci nam odszkodowanie.

Warto więc znać swoje obowiązki.

Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych dotyczących obowiązków właściciela budynku prywatnego wynikające z przepisów prawa budowlanego POBIERZ

Poradniki dla właścicieli domu:

  1. „Mój dom jak z obrazka. Co powinien wiedzieć każdy właściciel domu jednorodzinnego” Pobierz
  2. „Moje mieszkanie jak z obrazka. Co powinien wiedzieć każdy właściciel lub najemca mieszkania” Pobierz

Obowiązkowe OC: w 2019 czekają nas podwyżki dotyczące wykupu polisy, więcej również zapłacimy za brak OC.
Ta sytuacja ma związek z podniesieniem sum gwarancyjnych przez Ministerstwo Finansów, co ma związek z dyrektywą Unii Europejskiej.
Wśród posiadaczy samochodów pojawiają się obawy, że podniesienie sum gwarantowanych spowoduje również wzrost składek OC. Czego zatem się spodziewać?

Ile wynosić zatem wynosić będą maksymalne progi, do których ubezpieczyciel będzie odpowiadał finansowo za zdarzenie?

Wcześniej progi likwidacji szkód wynosiły 5 i 1 mln euro w wypadku szkód osobowych i majątkowych.

Liczba szkód komunikacyjnych i ich wartość rośnie Wprowadzenie unijnej dyrektywy i nowa wysokość sum gwarantowanych wydaje się być bardzo wysoka w porównaniu do przeciętnej wartości odszkodowań oraz zadośćuczynień. Spójrzmy jak historycznie wyglądała średnia wartość szkody zlikwidowanej przy pomocy obowiązkowego OC, na podstawie eksperckich wyliczeń Andrzeja Prajsnara z Ubea.pl:

 

Zmiana dla lat 2014-2017 to wzrost rzędu niemal 20%. Prognoza Pawła Kuczyńskiego, prezesa porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl na 2018 wygląda następująco:

Wzrosty średniej wartości szkody komunikacyjnej są związane z:

Ponadto ubezpieczyciele są zobligowani przez zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego do staranniejszej likwidacji szkód. Często owocuje to faktem, że sądy coraz częściej orzekają o wysokich zadośćuczynieniach za szkody osobowe.

Podwyżki OC w 2019? Ile wyniosą?

Podniesienie sum gwarancyjnych i wprowadzenie nowych limitów odpowiedzialności ubezpieczycieli komunikacyjnych to ból głowy dla kierowców i posiadaczy samochodów, którzy zadają sobie pytanie o wysokość składki i podwyżki OC w 2019 roku.

Jest jednak dobra wiadomość zawarta w ocenie skutków regulacji, które są dołączone do projektu ustawy podnoszącej limity gwarancyjne ubezpieczeń obowiązkowych (numer projektu: UC127 – Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

W ramach konsultacji Polskiej Izby Ubezpieczeń z zakładami ubezpieczeniowym doszło do deklaracji ze strony ubezpieczycieli komunikacyjnych, że wzrost maksymalnych sum gwarancyjnych o 4-5% nie wpłynie znacząco na składki obowiązkowych polis OC.

Przy ustalaniu wysokości składek decyzje indywidualnie podejmować będą konkretne zakłady ubezpieczeń. Pod uwagę będą brać m. in. dane swoje dane historyczne o szkodliwości.

 

Ubezpieczenie turystyczne – czy warto?

Ubezpieczenie turystyczne, podróży zagranicznych czy na wyjazd zagranicznych wakacji – różnie nazywane to samo ubezpieczenie. Czy warto je mieć wyjeżdżając za granicę?

Jest okres wakacyjny a co za tym idzie duży wzrost zainteresowania ubezpieczeniami podróży zagranicznych. Nie wszyscy jednak dobrze rozumieją zakres

takich ubezpieczeń i ich cel. A więc trochę o samych ubezpieczeniach i celowości ich posiadania.

Ubezpieczenia turystyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa nam oraz naszym bliskim/znajomym podczas przebywania po za granicami Polski. Proszę nie mylić ubezpieczenia turystycznego ( podróży zagranicznych ) z ubezpieczeniem zdrowotnym. To nie jest przepustka do wykonania sobie operacji w zachodniej służbie zdrowia na koszt towarzystwa. Ubezpieczenie ma na celu zapewnić nam pomoc medyczną w sytuacji nagłego, nieprzewidzianego zachorowania lub wypadku. OK, w takim razie można zapytać, po co mam płacić jeżeli mogę dostać od NFZ darmową kartę EKUZ. Wyjaśnijmy, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu. Trzeba też pamiętać, że w niektórych krajach refundacja za przewóz karetką lub koszty leczenia jest tylko częściowo refundowana a np. we Francji nie działa w każdym regionie kraju. EKUZ nie zapewnia również koszów transportu medycznego do kraju, kosztów ratownictwa i paru innych jeszcze rzeczy.

Wracamy więc do pytania po co płacić za to ubezpieczenie?

Jak już wcześniej pisałem najważniejszym celem ubezpieczeń podróży zagranicznych jest zapewnienie nam niezbędnej opieki medycznej w nieprzewidzianych sytuacjach zdrowotnych. Z takich ubezpieczeń możemy skorzystać z opieki w dowolnej placówce medycznej czy u dowolnego lekarza, nie mamy tutaj żadnych ograniczających nas warunków. Jeżeli towarzystwo nie porozumie się z placówką, zorganizuje Wam przewóz odpowiednim środkiem transportu lub jeżeli Was stać na zapłacenie za leczenie, zwróci wam gotówkę za poniesione wydatki.

To jednak nie koniec korzyści płynących z posiadania takich ubezpieczeń. Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych kupuje się często w pakiecie lub po prostu kroi się na miarę swoich potrzeb. Możemy dokupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroniące nasze kieszenie przed, np. szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej podczas jazdy na nartach – o ubezpieczeniu OC (odpowiedzialności cywilnej) napiszę szerzej innym razem. Kolejnymi dodatkami do ubezpieczenia podróży mogą być: ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego od zniszczenia lub kradzieży a nawet w niektórych towarzystwach koszty odwołania imprezy turystycznej. Przy tym ostatnim należy pamiętać, że odwołać można tylko te imprezy których organizatorem było biuro turystyczne.

To nadal nie koniec korzyści z wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Najważniejsze według mnie po pozycjach: kosztów leczenia i OC w życiu prywatnym jest ASS (assistance), który zapewnia nam całą otoczkę bezpieczeństwa. W zależności od towarzystwa ASS trochę się różni ale generalnie jego główne cechy to organizacja procesu leczenia, ratownictwa medycznego, transport zwłok, pomoc tłumacza, pomoc w przypadku zagubienia dokumentów i inne uzależnione często od wariantu i Towarzystwa.

Mam nadzieję, że choć pobieżnie to wystarczająco przybliżyłem konieczność zawarcia taiej polisy przed wyjazdem za granicę.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy turystycznej:

Pozostało mi zaprosić do naszego biura na Mościckiego 13 w Częstochowie, już za miesiąc ( sierpień 2016 ) otwarcie biura na ulicy Sportowej 53.

Po co kupować ubezpieczenie na życie?

W Polsce ubezpieczenia na życie choć znane nadal nie są zbyt popularne. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w krajach Europy zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych przeciętny człowiek wydaje kilkanaście a nawet ponad dwadzieścia procent swoich dochodów na ubezpieczenia a w Polsce niecałe trzy procent?

Na pewno powodów jest kilka:

Te argumenty podawane są najczęściej przez moich klientów ale gdy dłużej o tym rozmawiamy okazuje się, że tak naprawdę są to tylko powtarzane slogany, które przekazywane z https://www.brdubezpieczenia.pl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=230ust do ust zakorzeniły się naszym kraju. W Polsce nadal brakuje nam wiedzy na temat ubezpieczeń na życie a co za tym idzie nie wiemy co takie ubezpieczenie może nam dać.

A więc po co się ubezpieczać?

Jest kilka powodów i w zależności od potrzeb należy wybrać odpowiedni rodzaj ubezpieczenia:

Dużo też się w ostatnim czasie mówi o sukcesji – prawie dziedziczenia. Napiszę o tym już niedługo. Warto jednak już teraz pomyśleć jak poukładać sprawy spadkowe w przypadku naszej śmierci. Na ogół nikt o tym nie myśli a wcale te sprawy nie są tak oczywiste.

I na końcu PAMIĘTAJ!!!

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KUPUJESZ SWOIM ZDROWIEM – CHOREGO ŻADNE TOWARZYSTWO NIE CHCE UBEZPIECZYĆ.